Regulamin

Regulamin

 
 
 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego https://bartnik-pienko.pl jest firma z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 48A, 21-500 Biała Podlaska, zarejestrowana  dla m. Biała Podlaska  pod numerem  , NIP: 5372271206 , REGON: 030938094.
 2. Sposoby porozumiewania się Klienta ze Sklepem są następujące:

a) drogą pocztową, adres:

Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" 
ul. Brzeska 48A
21-500 Biała Podlaska

b) drogą e-mailową:

kontakt@bartnik-pienko.pl

c) telefonicznie:

 tel.  833 422 825

 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 • Sprzedawca -Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" z siedzibą w Białej Podlaskiej, właściciel sklepu internetowego https://bartnik-pienko.pl
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez firmę Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" z siedzibą w Białej Podlaskiej dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://bartnik-pienko.pl.
 • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument - Klient, będący osobą fizyczną, który zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem,
  a która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Przedsiębiorca - Klient, który zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem, a która ta umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, dotycząca Produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu.
 • Produkt - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące Produktów, ich cech i właściwości są zamieszczone bezpośrednio przy każdym produkcie.
  Informujemy, że umieszone na stronie Sklepu zdjęcia Produktów zostały wykonane w świetle dziennym. Jednocześnie zwracamy uwagę, że na wygląd zdjęć Produktów zamieszczonych w Sklepie mogą mieć wpływ parametry urządzenia, na którym wyświetlana jest strona internetowa Sklepu, w tym na  nasycenie barw, kontrast, jasność i inne parametry graficzne.
 • Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktów na Klienta, zgodnie z Umową Sprzedaży.
 • Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których Sklep skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz powierzy zamówiony produkt przewoźnikowi. Do faktycznego czasu dostawy należy doliczyć czas, w którym przewoźnik lub operator pocztowy dokona dostarczenia Produktu na wskazany przez Klienta adres.
 • Dzień roboczy - jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W celu korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym do przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenie multimedialnego z dostępem do Internetu, które spełniają następujące wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233 MHz lub szybszy, min. 64 MB pamięci RAM, karta wideo;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • posiadanie przeglądarki internetowej:
 1. Internet Explorer w wersji 7.x lub nowszej,
 2. Firefox w wersji 2.x lub nowszej,
 3. Chrome w wersji 10.x lub nowszej.
 • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zakupów w Sklepie oraz zasady świadczenia
  i korzystania z usług oferowanych przez Sklep na rzecz Klientów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Rejestracja i logowanie

 

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom założenie i korzystanie z Konta Klienta, które pozwala na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług  Sklepu po zalogowaniu się.
 2. Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna i bezpłatna. Sprzedawca świadczy usługę Konta Klienta przez czas nieoznaczony.  
 3. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. W celu dokonania rejestracji konieczne jest zapoznanie i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 5. Klient może przeglądać asortyment Sklepu oraz składać zamówienia bez konieczności rejestracji Konta Klienta. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta ma jednak możliwość:
 • podglądu statusu realizacji zamówień i historii zakupów,
 • braku konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach w Sklepie,
 • otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili,
  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bartnik-pienko.pl lub też w formie pisemnej na adres: Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" ., ul. Brzeska 48A, 21-500 Biała Podlaska.  
 2. W przypadku Konsumenta Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konto Klienta i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, gdy Konsument obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usług w takim przypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 3. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownej treści oświadczenia. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę Przedsiębiorcy oświadczania woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 4. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konto Klienta poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie.
 5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu, jednakże nie ma ono wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klient korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

III. Zamówienia

 

 1. Klient dokonuje zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Klient kompletuje zamówienie korzystając z  „Koszyka” – miejsce dodania Produktu wraz
  z ustaleniem jego ilości, rozmiaru, koloru, sposobu dostawy. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem
  i Ceną, oraz wybiera rozmiar (pojemność), jeśli Produkt oferowany jest w różnych rozmiarach.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane przez Sklep następnego dnia roboczego.
 4. Podstawowym  warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.
 6. Po złożenia Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości o stosownej treści na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyżej wskazanej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 7. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, ponieważ Produkt jest niedostępny, Sprzedawca informuje Klienta o tym fakcie oraz o ewentualnej możliwości spełnienia świadczenia zastępczego, odpowiadającemu jakości, przeznaczeniu oraz cenie pierwotnego Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli otrzymania świadczenia zastępczego lub jeżeli Sprzedawca nie będzie miał możliwości zaproponowania takiego świadczenia, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni) zwraca Klientowi Cenę Produktu oraz inne koszty, o ile zostały one przez Klienta zapłacone na rzecz Sprzedawcy, w sposób w jaki Sprzedawca otrzymał zapłatę.
 8. Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT, wystawienie faktury do paragonu na rzecz firmy (nie dotyczy osoby prywatnej) będzie możliwe od dnia 01-01-2020 roku.
  1. Wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został umieszczony NIP nabywcy.
  2. Jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie 3 m-cy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż

IV. Ceny

 

 1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu podane są w polskich złotych oraz są Cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Podane Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian Cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Do Cen produktów należy doliczyć koszty ich dostawy pod wskazany przez Klienta adres.

V. Sposoby płatności i dostawy

 

 1. Za zamówione w Sklepie Produkty można zapłacić w następujący sposób:
 • płatność za pobraniem – gotówką w momencie odbioru Produktów;
 • płatność przelewem – przelewem bankowym na konto Sklepu;
 • płatność za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów – płatności online obsługiwane przez firmę  PayPro S.A. (serwis Przelewy24.pl);
 1. ePrzelewy realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w Sklepie wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub za pośrednictwem operatorów szybkich przelewów, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za zamawiany Produkt w ciągu 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. Przy ocenie zachowania wskazanego terminu brana jest pod uwagę data zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. W przypadku braku dokonania płatności za zamówiony Produkt w wyznaczonym terminie Zamówienie zostaje anulowane.
 3. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa;
 • wysyłka za pomocą poczty polskiej + pobranie.
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, istnieje możliwość wysłania Produktów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej po indywidualnym skalkulowaniu kosztów dostawy.
 2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz dostawy.
 3. Termin realizacji zamówienia (podany jest przy każdym Produkcie, oznaczenie słowne: „wysyłka w…”) liczony jest w następujący sposób:
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej – po zawarciu umowy sprzedaży, od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
 • w przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Sprzedawca może w przypadku Przedsiębiorców ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego w formularzu Zamówienia przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VI. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2004 roku, poz. 827), która weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku, Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu (produkt został dostarczony do Konsumenta bądź osoby trzeciej lub został przez niego/przez nią odebrany).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres: sklep@bartnik-pienko.pl lub też pisemnie na adres: ul. Brzeska  48A, 21-500 Biała Podlaska.
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w Formularz zwrotu. Zamieszczony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc odstąpić od zawartej umowy, Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 1. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane
  od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zostanie poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu  prawa odstąpienia od umowy,
  z zastrzeżeniem ust. 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.
 4. Zwrot płatności, o której mowa w ust. 5 może zostać wstrzymany do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Produktu, w stosunku do którego nastąpiło odstąpienie od umowy lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Produkt może zostać zwrócony przez Konsumenta bezpośrednio wraz z oświadczeniem
  o odstąpieniu od umowy, a najpóźniej powinien on zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy. Ze względu na charakter Produktów oraz ich wielkości koszty zwrotu Produktu mogą przewyższać koszty zwykłej przesyłki pocztowej.
 7. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy, odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystanie z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech, funkcjonowania.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,
  w której:
 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. kosmetyki).

VII. Reklamacje

 

 1. Z uwagi na fakt, iż Sklep ma obowiązek dostarczenia Produktu bez wad fizycznych i prawnych, to ponosi on odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zakupu Produktów przez Przedsiębiorców odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu (rękojmia) jest wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi w stosunku do Przedsiębiorcy odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4. Reklamacje z tytułu wadliwości Produktu w ramach rękojmi Konsument powinien kierować pisemnie na adres: Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" , ul. Brzeska 48A, 21-500 Biała Podlaska bądź drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@bartnik-pienko.pl .
 5. Wskazane, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej), datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta,.. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Konsument nie musi skorzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłaszanych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formularz Reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 7. Koszty odesłania Produktu oraz koszty wysyłki ponosi Konsument. W przypadku zasadności reklamacji i jej pozytywnego rozpatrzenia koszty związane z przesłaniem Produktu i jego wysyłką ponosi Sprzedawca. Konsument w złożonej reklamacji winien wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone należności. Brak wskazania spowoduje przesłanie ich przekazem pocztowym na wskazany przez Konsumenta w reklamacji adres do doręczeń.  
 8. W momencie, gdy reklamowanego Produktu nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi pieniądze przelewem na konto bankowe bądź przekazem pocztowym na adres korespondencyjny wskazany przez Konsumenta w formularzu reklamacyjnym.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrywać zgłoszone przez Konsumentów reklamacje z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 10. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • naturalne zużycia produktów,
 • defekty wynikające ze złego konserwowania i dopasowania odzieży,
 • wady widoczne w momencie otrzymania przesyłki, nie zgłoszone niezwłocznie.
 1. Klient może składać reklamacje dotyczące świadczonych przez Sklep usług drogą elektroniczną, w tym m.in. usługi Newsletter oraz nieprawidłowości w działaniu Sklepu. Reklamacje te można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bartnik-pienko.pl bądź pisemnie na adres: ul. Brzeska 48A, 21-500 Biała Podlaska.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Sklep usług drogą elektroniczną powinny w szczególności zawierać: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi skorzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłaszanych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 

VIII. Newsletter

 

 1. Sklep świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów dystrybucyjną usługę elektroniczną Newsletter. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newsletter udostępnionego przez Sklep. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta bądź z chwilą składania Zamówienia.
 2. W ramach świadczonej usługi Newsletter wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), dotycząca w szczególności oferty Produktów dostępnych w Sklepie, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach.
 3. Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z Newslettera, wysyłając stosownej treści oświadczenie na adres poczty elektronicznej: sklep@bartnik-pienko.pl.

IX. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Pieńko Jarosław PPH "BARTNIK" , z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Brzeska 48A.
 2. Administrator w świetle obowiązujących przepisów prawa, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Klientów w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe Klientów uzyskane przy zawieraniu Umowy oraz w trakcie jej trwania będą wykorzystywane w następujących celach:
 1. zawarcia i wykonania Umowy – przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawa ta będzie nazywana dalej: „wykonaniem umowy”);
 2. wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.:
 1. dokumentowania czynności opodatkowanych, np.: w celu przedstawienia informacji organom skarbowym lub organom kontroli skarbowej; rozliczeń podatku VAT;
 2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 3. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych Sprzedawca będzie korzystać:

 1. przez czas wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawa ta będzie nazywana dalej: „obowiązkiem prawnym”) lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywać dane, np. przepisy prawa podatkowego (podstawa prawna: obowiązek prawny) lub
 3. przez czas, w którym możliwe będzie poniesienie konsekwencji prawnych niewykonania obowiązku, np. otrzymanie kary finansowej od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawa ta będzie nazywana dalej: „prawnie uzasadnionym interesem”).
 1. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 2. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 3. marketingu bezpośredniego − przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po upływie którego Administrator nie będzie zobligowanych do przechowywania danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes);
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej − przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli Klient zawiera kolejną umowę − danych posiadanych już przez Administratora przed jej zawarciem.
 1. Podanie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży będzie skutkować odmową zawarcia wskazanej powyżej umowy.
 2. Dane osobowe Klientów, w niezbędnym zakresie są przekazywane lub mogą być udostępniane następującym podmiotom:
 1. organom administracji publicznej (w tym właściwym urzędom skarbowym w celu dokonywania rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego);
 2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi doradcze, informatyczne, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora oraz podmiotom z nich współpracującym (handlowcom);
 3. na żądanie właściwych organów państwowych lub samorządowych (sądów, urzędów kontroli skarbowej, państwowej i powiatowej inspekcji pracy, policji, prokuratury, etc.);
 4. przewoźnikom (którzy będą administrowali tymi danymi we własnym imieniu), w celu dostawy zamówionych towarów;
 5. instytucjom finansowym, w tym bankom w celu dokonania przez te podmioty zdolności kredytowej i oceny sytuacji finansowej Administratora danych osobowych;
 6. podmiotom trzecim, z którymi Administrator danych osobowych zamierza zawrzeć umowę obejmującą  sprzedaż produktów lub świadczenie usług wyłącznie w celu potwierdzenia referencji Administratora danych osobowych (podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy).
 1. Obecnie nie jest planowane przekazywanie danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 2. Administrator danych osobowych nie będzie podejmował żadnych automatycznych decyzji, które mogłyby mieć istotny skutek dla Klientów. Każdy Klient może złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez Administratora danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw Klient może skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych lub drogą listowną lub drogą emailową na adres: biuro@bartnik-pienko.pl .

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Klienci skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. Niezależnie od praw wymienionych wyżej każdy Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 2. Ponadto każdy z Klientów w szczególnych sytuacjach, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją:
 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klientów lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora danych osobowych Klientów nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu, Administrator może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. Udzieloną zgodę Klient może w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody).
 2. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa on, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 3. Klient ma prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Klienta, którego dokonano przed cofnięciem jego zgody.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Klient może przesłać wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenia drogą poczty elektronicznej na adres: sklep@bartnik-pienko.pl .
 5. Sklep w oparciu o przetwarzane dane osobowe Klientów nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji. Dane osobowe Klientów nie będą podlegały profilowaniu.

 

X. Dodatkowe informacje

 

 1. Dla działalności prowadzonej przez Sprzedawcę nie został sporządzony i nie obowiązuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawca korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XI. Postanowienia Końcowe

 

 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptować.
 2. Wszystkie Produkty zakupione w Sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się co do Produktów (łącznie z Cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Prawem właściwym dla rozstrzygania spraw związanych z Umowami Sprzedaży jest prawo polskie.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z przyczyn prawnych bądź organizacyjnych. O treści dokonywanych zmian w Regulaminie każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie stosownej informacji o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Informacja ta zostanie utrzymana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni. Klienci, którzy dokonali rejestracji Konta w serwisie Sklepu zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości elektronicznej (e-mail) przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu rejestracji. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowaniu o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który wcześniej zarejestrował Konto w serwisie Sklepu, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sklepowi – w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta w sposób wskazany w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie wszystkie umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia tych umów i złożenia zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2023.

Zaloguj się

Menu

W Koszyku

Nie ma więcej artykułów w Twoim koszyku